Инфо Бизнес

Намерете фирма

ИЛИ

Изберете категория

"Югоизточно държавно предприятие" - ДП Сливен

Оценете
(2 гласа)

За контакти:

  • Телефон: тел. 044/62 29 21 факс 044/62 20 77
  • Град: Сливен
  • Адрес: ул. Орешака № 15а
  • E-mail: uidp@uidp-sliven.com
  • Карта:

Югоизточно държавно предприятие със седалище гр.Сливен е регистрирано в търговския регистър на 29.06.2011 г. Предприятието стопанисва държавните горски територии в пет административни области – Бургас, Сливен, Стара Загора, Хасково и Ямбол.

В състава на предприятието влизат 31 териториални поделения, в т.ч. 26 Държавни горски стопанства и 5 Държавни ловни стопанства.

Общата площ на горските територии попадащи в териториалния обхват на Държавното предприятие е 913 822 ха., в т.ч. държавни горски територии 644 102 ха ( 70 %). Надморската височина в ЮИДП е между 0 м. надм. в. – на морското равнище и 1536 м. надм. в. - връх Чумерна.

В този широк диапазон по надморска височина съществува богато разнообразие на различни типове месторастения, подходящи за съществуването на множество растителни и животински видове.

Основните дървесни видове на територията на предприятието са бук и дъб от широколистните дървесни видове, а така също черен бор, бял бор, смърч от иглолистните. Средногодишното ползване на дървесина в държавен горски фонд, предвидено по лесоустройствените проекти на териториалните поделения е в размер на 894 354 куб.м. Предвиденото средногодишно залесяване е на площ от 1 800 ха, за производството на необходимия посадъчен материал предприятието разполага с 39 горски разсадника, в това число 4 разсадника с национално значение.

В сайта на Югоизточно държавно предприятие със седалище гр.Сливен можете да откриете следната информация: 

Можете да намерите и още информация за всички държавни горски стопанства  и процедури

Разсадници-ценоразпис

Разсадници-инвентаризация

 

Работно време:
Всеки делничен ден-  08:30 до 17:00 час