Инфо Бизнес

Намерете фирма

ИЛИ

Изберете категория

МБАЛ ЮЛИЯ ВРЕВСКА – ГР. БЯЛА

Оценете
(1 глас)

За контакти:

  • Телефон: 0817 712 36 | 0817 725 88
  • Град: Бяла Слатина
  • Адрес: ул. Васил Левски 62
  • E-mail: hospitaldgd@abv.bg
  • Карта:

МБАЛ "Юлия Вревска" предоставя здравни грижи на жителите на общините Бяла, Ценово, Две могили и Полски Тръмбеш.
Има сключен договор с НЗОК.

Болницата в град Бяла е създадена преди 120 години с районни функции. През всичките тези години тя се е утвърдила като диагностично-консултативен и лечебен център на население от около 38 х. души от общините: Бяла, Борово, Ценово и част от община Две могили, а от 01.03.2010 година и от община Полски Тръмбеш ( общо пряко обслужвано население 58 хил. души ).

Това е обусловено от географското разположение на града, традиционното обслужване и лекуване на това население, както и оказването на консултативна и организационно – методична помощ на лечебните заведения в горепосочените общини.

Структурата на МБАЛ “Ю.Вревска” – Бяла ЕООД” е модулирана в съответствие с конкретните нужди на обслужваното население и има отворен характер, т.е. може да се внасят промени в нея. Тя е в съответствие с Наредба № 49 от 18 октомври 2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи. Тя включва 4 функционално – обособени блока.

 

Болнични сектори (блока)

1.КОНСУЛТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК

Включва: 7 приемно-консултативни кабинети, Клинична лаборатория ( ІІ ниво на компетентност ), Микробиологична лаборатория, Лаборатория по клинична патология, Отделение образна диагностика ( ІІ ниво на компетентност ) и 3 кабинета на инструментални изследвания

2.СТАЦИОНАР

Включва: Терапевтично отделение ( 24 легла – ІІ ниво на компетентност ), Кардиологично ( 15 легла – ІІ ниво на компетентност ), Хирургично ( 10 легла – І ниво на компетентност ), Акушеро – гинекологично отделение с неонатологични легла ( 10 легла – ІІ ниво на компетентност ), Неврологично ( 15 легла – ІІ ниво на компетентност ) и Детско ( 10 легла – І ниво на компетентност ) отделения, Отделение за анестезия и интензивно лечение ( 6 легла – ІІ ниво на компетентност ), Отделение за физиотерапия и рехабилитация ( 15 легла – І ниво на компетентност), Отделение за хемодиализа ( с 4 поста ) с общо 105 легла.

3.АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКИ СЕКТОР

Интегрира: администрация, автотранспорт, парова централа, строително-стопански и технически сектори, АТЦ, информационно звено.

4. БОЛНИЧНАТА АПТЕКА

Основните задачи, които стоят пред лечебното заведение, свързани с постигането на поставените основни цели са:
1. Оказване на съвременна, висококвалифицирана, ефективна, консултативно-диагностична, болнична, родилна помощ и рехабилитация на нуждаещите се пациенти по медицински направления: вътрешни болести, кардиология, детски болести, акушеро-гинекологични заболявания, хирургия, анестезия и интензивно лечение, неврология, хемодиализа, физиотерапия и рехабилитация, в съответствие със стандартите за:
достъпност на болничната медицинска помощ;
справедливост и равнопоставеност на болничната медицинска помощ;
своевременност, достъпност и високо качество на болничната медицинска помощ;
непрекъснатост на лечебния процес;
правата на пациента и неговото семейство;
добра клинична практика;
етична медицинска практика.
 
2. Осигуряване на високоспециализирана консултативно-диагностична лечебна и методологична помощ на: амбулаториите за първична специализирана извънболнична помощ, диспансерите; домовете за медико-социални грижи; други болнични лечебни заведения, съобразно Националната здравна карта и разписанията, съгласувани с МЗ, НЗОК и РЗИ Русе.
 

3. Извършване на клинични изпитания на лекарства и медицински продукти.

4. Участие на МБАЛ “Юлия Вревска” – Бяла ЕООД” град Бяла в програми на МЗ, НЗОК, Медицински университети в страната и чужбина, проекти на ЕС и др., с цел подобряване на материалната база, професионалните умения и профилактиката.

5. Повишаване нивото на конкурентноспособността на МБАЛ “Юлия Вревска” – Бяла ЕООД” гр. Бяла, чрез:

разширяване структурата на предлаганите медицински услуги;
повишаване качеството на извършваните услуги;
повишаване нивото на знанията и уменията на медицинския персонал;
използване на съвременни медицински технологии и техники;
участие в национални и регионални здравни програми.