Инфо Бизнес

Финансовото министерство очаква да излезе на плюс 2,8 млрд. лева през ноември

Министерството на финансите (МФ) очаква салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към месец ноември да бъде положително в размер на 2,811 млрд. лв., или 2,6% от прогнозния БВП, съобщиха от пресцентъра на министерството.

Приходите и помощите по КФП за ноември се очаква да бъдат в размер на 35,801 млрд. лв. (93,7% от годишния разчет). Разходите, вкл. вноската на България в бюджета на ЕС, се предвижда да бъдат в размер на 32,989 млрд. лв., което е 83,9% от годишния разчет.

От министерството разпространиха и данни към края на октомври 2018 г., които сочат бюджетен излишък от 2,844 млрд. лв., или 2,6% от БВП.

Постъпилите приходи и помощи по КФП към октомври 2018 г. са в размер на 32,612 млрд. лв. или 85,3% от годишните разчети. Съпоставени със същия период на предходната година, данъчните и неданъчните приходи нарастват с 3,066 млрд. лв. (10,9%), а постъпленията от помощи нарастват с 379,7 млн. лв. (63,3%).

Общата сума на данъчните постъпления, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на 26,760 млрд. лв., което представлява 85,9% от планираните за годината данъчни приходи.

Приходите от преки данъци са в размер на 4,800 млрд. лв. или 83,4% от предвидените в разчетите за годината, като спрямо същия период на предходната година нарастват с 402,2 млн. лева (9,1 %).

Приходите от косвени данъци са в размер на 13,192 млрд. лв., което е 87,0 % от разчетите за годината. Постъпленията от ДДС са в размер на 8,586 млрд. лв. или 87,8% от планираните. Размерът на невъзстановения ДДС към 31.10.2018 г. е 67,4 млн. лева. Приходите от акцизи възлизат на 4,373 млрд. лв. (84,9 % от разчетените за годината). Постъпленията от мита са 198,3 млн. лв. или 104,3 % от разчета за годината.

Приходите от социални и здравноосигурителни вноски са 7,787 млрд. лв., което представлява 85,3 % от разчетените за годината. Съпоставено със същия период на предходната година, приходите от осигурителни вноски нарастват номинално с 13,4% (918,6 млн. лева).

Неданъчните приходи са в размер на 4,352 млрд. лв., което представлява 92,5% изпълнение на годишните разчети.

Приходите от помощи са в размер на 1,499 млрд. лева.

Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към октомври 2018 г. възлизат на 29 768,6 млн. лв., което е 75,7% от годишните разчети. За сравнение, разходите за същия период на предходната година са в размер на 26,673 млрд. лева. Номиналното нарастване се дължи както на по-високия размер на разходите по националния бюджет, така и на нарастването на разходите по сметките за средствата от Европейския съюз.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 31.10.2018 г. от централния бюджет, възлиза на 909,6 млн. лв.

Размерът на фискалния резерв към 31.10.2018 г. е 11,1 млрд. лв., в т.ч. 10,8 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,3 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

Източник: www.investor.bg